فرم درخواست استعلام قيمت

فرم درخواست استعلام قيمت

قيمت قطعات در ليست قيمت حدودی بوده و قيمت دقيق با توجه به مقدار خريد محل تحويل و غيره مشخص ميشود براي مشخص شدن قيمت دقيق قطعه مورد درخواست ؛تقاضای استعلام را تكميل كنيد طی ٢٤ ساعت اعلام قيمت ميشود